ITA รพ.เขาพนม

 

 

 

ดัชนีความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

   EB1   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

              1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย

งาน  ดาวน์โหลด

           1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

 

               1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

 

            1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

 

           1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

 

 

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

    2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

      2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ดาวน์โหลด

 

     2.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

     2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

 

     2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

 

     2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

     2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และ

ภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด

 

     2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

 

     2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

ตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

 

     2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  ดาวน์โหลด

 

     2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   ดาวน์โหลด

 

     2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

 

     2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด

 

      2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด

 

      2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุด

ปัจจุบัน ดาวน์โหลด

 

       2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  ดาวน์โหลด

 

       2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

 

        2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) ดาวน์โหลด

 

        2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด

 

       2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้

บริการของเจ้าหน้าที่  ดาวน์โหลด

 

        2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  ดาวน์โหลด

 

         2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

       ดาวน์โหลด

 

         2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-

      ดาวน์โหลด

 

         2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย        ดาวน์โหลด

 

          2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563)  ดาวน์โหลด

      

          2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี        ดาวน์โหลด

 

          2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง       ดาวน์โหลด

 

          2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด

จ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่   

  ดาวน์โหลด

 

          2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

      ดาวน์โหลด

          2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

          ดาวน์โหลด

           2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)        ดาวน์โหลด

 

EB 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

          3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการ

จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

งาน        ดาวน์โหลด

 

         3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4

องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การ

วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัด

ซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ดาวน์โหลด

 

        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน       ดาวน์โหลด

 

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด

จ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

       4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลด

 

       4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

 

       4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด

 

       4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

       4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะ

เวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)       ดาวน์โหลด

 

       4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

      4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 

            รายงานผลการดำเนินการ เดือนตุลาคม  2563  ดาวน์โหลด

                - รายงานผลการดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน  2563 ดาวน์โหลด

 

     4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

     4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

หรือคู่ สัญญา        ดาวน์โหลด 

  

      4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ /

ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12

ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ

วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)   ดาวน์โหลด

 

       4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

       4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด

จ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ดาวน์โหลด

             ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

                   - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด

                   - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด

                   - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย  วงเงินเกิน 100,000 บาท  เดือนธันวาคม  2563 ดาวน์โหลด

 

             ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด

             ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด

             ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564  ดาวน์โหลด

 

       4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

 

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

      5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

     5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค.

ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563        ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563  ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563       ดาวน์โหลด

 

     5.2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง 

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด

 

     5.2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง

มิ.ย. ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด

 

     5.2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง

ก.ย. ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564  ดาวน์โหลด

 

5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดาวน์โหลด