โครงสร้างโรงพยาบาล

 
 

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญของโรงพยาบาล