ศูนย์คุณภาพ

เอกสารประกอบการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

     -HA Standards 2018 Explanation 180709.pdf

     -HA Update 2018_fn.pdf

     -Risk Management in Practice.pdf

     -Risk_Register_-_Suradet_Sriangkoon Anuwat.pdf

     -RiskRegister.pdf

     -Risk-Register.xlsx

     -SAR 2018 v.2 (for hospital use).pdf

     -Scoring Guideline HA Standard 2018.xlsx

     -SIMPLE_Patient Safety Goal_ฉบับSIMPLE2.pdf

     -SIMPLE_Personel_P_SIMPLEกำลัง2.pdf

     -Standard Part III and 2P Experience และ CLT_PCT Profile and Clinical tracer_.pdf

     -THIP KPI 2561.pdf

     -สรุปบทเรียน Risk register.docx

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

เริ่มใช้เพื่อรองรับ  HA ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561

    -  HA Standard HA_4th Edition.pdf

    -  A2_202_Update New HA Standards_20180314.pdf

การจัดระบบเครื่องมือแพทย์ 

     -  คู่มือการบำรุงรักษา.pdf

     -  ตารางการตรวจเช็คเครื่องมือทางการแพทย์ประจำเดือน.pdf

     -  แบบสำรวจอุปกรณ์รวม.pdf

     -  ใบประวัติเครื่องมือ.pdf

     -  ใบรายงานการบำรุงรักษา(NEW).pdf

     -  แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์.pdf

     -  HA เอกสารเตรียมขอ ขั้น 3.zip