- ข้อตกลงเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาพนม