ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้อำนวยการตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

นางสาวราตรี  น่าเยี่ยม พ.ศ. 2525 – 2527  รักษาการ
นายแพทย์ชัยรัตน์  ปัญญาวัฒนนุกูล พ.ศ.  2527  -  2528
นายแพทย์ศิริวัฒน์  จันทร์เวทย์ศิริ    พ.ศ.  2528  -  2529
ร้อยเอกสันติ  ยูถนันท์ พ.ศ.  2529  -  2556

นายแพทย์วิสุทธิ์  นาคะวิสุทธิ์

พ.ศ.  2556  -  2561

นายธีรเดช  ชนะกุล

พ.ศ.  2562  -  ปัจจุบัน  รักษาการ