ตัวชี้วัดภาพรวม และผลลัพธ์องค์กร ปี 60

          -  Part IV ผลลัพธ์องค์กร_60.pdf

          - ตัวชี้วัดภาพรวม รพ.pdf

 

 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย

          -  1 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท.jpg

           -   2 จำนวนอุบัติการณ์การตายอย่างไม่คาดคิด (เป้าหมาย 0.jpg

           -   3 อัตราการ Re-admission ภายใน 28 วัน โดยมิได้วางแผน (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 2).jpg

ตัวชี้วัดกลุ่มโรค

          -  1 จำนวนผู้ป่วย MI และกลุ่มเสี่ยงเกิดภาวะ Cardiac arrest (เสียชีวิต).jpg

          -  2 อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงโรงพยาบาลภายใน 2 ชั่วโมง Fast Track stroke.jpg

          -  3 อัตราผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและส่งต่อภายใน 30 นาที.jpg

          -  4 จำนวนผู้ป่วย Head injury เกิด ภาวะ Severe Head injury เสียชีวิต.jpg

          -  5 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C ต่ำกว่า 7.jpg

          -  6 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้.jpg

          -  7 อัตราการลดลงของ eGFR.jpg

          -  8 จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย COPD เสียชีวิตเกิดภาวะ Respiratory failure.jpg

          -  9 จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วย Asthma เกิดภาวะ Ac. Asthmatic attack.jpg

          -  10 อุบัติการณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe sepsis (เป้าหมาย 0 ).jpg

          -  11 TB Success rate มากกว่าร้อยละ 90.jpg

          -  12 ผู้ป่วยเอดส์ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส.jpg

          -  13 ร้อยละของการเกิด PPH c Shock.jpg

          -  14 อัตราทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด (Birth Asphysia).jpg

ผลด้านการนำ

          -  1 ร้อยละการบรรลุผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.jpg

ผลด้านการเงิน

          -  1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน.jpg

          -  2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว.jpg

          -  3 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน.jpg

          -  4 อัตรากำไรสุทธิต้องเป็นบวก.jpg

          -  กราฟแสดง ทุนสำรองสุทธิ.jpg

ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

          -   1 ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก มากกว่าร้อยละ 85.jpg

          -   2 ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ 85.jpg

          -   3 จำนวนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ลดลง.jpg

 ผลด้านการส่งเสริมสุขภาพ

          -  1 ร้อยละของการตั้งครรภ์ในมารดาอายุน้อยกว่า 20.jpg

          -  2 ร้อยละของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปราศจากฟัน.jpg

          -  3 ร้อยละของผู้ป่วย COPD ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้.jpg

          -  4 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน.jpg

          -  5 ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.jpg

          -  6 สภาวะสุขภาพของบุคลากร.jpg

          -  7 อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันรายใหม่.jpg

          -  8 อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่.jpg

          -  9 อัตราทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียว.jpg

          -  10 อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง.jpg

          -  11 อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคความโรคเบาหวาน.jpg

ผลด้านทรัพยากรบุคคล

          -  1 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพมากกว่าร้อยละ 80.jpg

          -  2 บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าร้อยละ 85.jpg

          -  3 ร้อยละของ turnover rate (อัตราการโอนย้ายน้อยกว่าร้อยละ 2, อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 1).jpg

          -  บุคลากรมีสมรรถนะหลักผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 85.jpg

          -  ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี.jpg

ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ

            -  1 ร้อยละของฟิล์มเสียน้อยกว่าร้อยละ 1.jpg

          -  2 อัตราการจัดการขยะในโรงพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน.jpg

          -  3 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล.jpg

          -  4 อัตราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาที่กำหนด.jpg

          -  5 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ 80.jpg

          -  6 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ 80.jpg

          -  7 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (ลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี).jpg