คณะกรรมการบริหาร

1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม   ประธานกรรมการ
2.นางจรีภรณ์  อิ้ววังโส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3.นายธีรวัฒน์  สกุลมานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ
4.นายไกรสร  อินภิบาล ทันตแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ
5.นางสาวสุปาณี  รักษ์ศรีทอง เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ
6.นางเนาวรัตน์    บุญลิ่มเต็ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
7.นางเบญจมาภรณ์  ชูช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
8.นางเรวดี  ไสไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
9.นางสาวศิริลักษณ์  เกศรินทร์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ
10.นายศักดิ์ชัย  แก้วเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ
11.นางสาวภรณี  อัครสุต  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ
12.นางชมลภัส   อัครโชติวิเศษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  กรรมการ
13.นางอุไร  มุ่งมั่นเวลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
14.นางสาวจันทร์จิรา  บุญรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
15.นางสาวฐิติภัทร  สุวรรณพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ