ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลเขาพนม 

             โรงพยาบาลเขาพนมเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางระดับ F2 ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการจริง 45 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลในโรคที่ไม่ซับซ้อน รวมทั้งการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาพนม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 8 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลเขาพนม 1 แห่ง มีกลไกส่งมอบบริการในโรงพยาบาล ผ่านคลินิกผู้ป่วยนอก (คลินิกทั่วไป คลินิกเฉพาะโรค) การรับไว้ในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาลผ่านศูนย์สุขภาพชุมชน การเยี่ยมบ้าน มีประชากรที่ขึ้นทะเบียนสิทธิต่างๆทุกสิทธิ 61,672 คน (สิทธิ์ UC 53,990 คน) เป็นผู้รับบริการจังหวัดอื่นมาขึ้นทะเบียน 11,408 คน (ข้อมูลงานประกันสุขภาพ รพ.เขาพนม ก.ค.2560) ผู้ป่วยต่างด้าวขึ้นทะเบียน 2,187 คน (ม.ค.2561) มีระบบส่งต่อกรณีเกินศักยภาพ ระยะทางจากโรงพยาบาลเขาพนมถึงโรงพยาบาลกระบี่ประมาณ 40 กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที

 

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลเขาพนม    

             โรงพยาบาลเขาพนมได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  ณ  หมู่ที่  9  บ้านน้ำขาว  ตำบลเขาพนม  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  ในเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน  โดยขอใช้พื้นที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  21  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2525  หลังจากที่โรงพยาบาลสร้างเสร็จจนถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2526  ยังคงไม่มีการเปิดให้บริการ  จึงได้มีการเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ในขณะนั้นคือ  นายแพทย์สัญญา  เนตรพุกกนะ  ได้ทำการสรรหาบุคคล  และได้  นางสาวราตรี  น่าเยี่ยม  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2526  แต่การให้บริการมีปัญหาอุปสรรคมาก  เนื่องจากขาดความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและถนนทางเข้า  ประจวบเหมาะกับในขณะนั้นมีทหารช่างจากค่ายเทพกษัตริย์ตรีศรีสุนทร  ตำบลกะปาง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มาทำการตัดเส้นทางเพื่อก่อสร้างถนนสายเหนือคลอง-เขาดิน  จึงได้อนุเคราะห์สร้างถนนทางเข้าโรงพยาบาลเขาพนมเชื่อมติดกับถนนสายหลักให้  ส่วนการให้บริการในขณะนั้นมีอัตรากำลังเป็น  พยาบาลวิชาชีพ  2  คน,  พยาบาลเทคนิค  2  คน,  เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์อนามัย  1  คน,  คนงาน  2  คน  และยาม  1  คน


วิสัยทัศน์

     คนเขาพนมสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม

2. บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ และ มีความสุขในการทำงาน ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพและทุกภาคส่วนของสังคมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 


ค่านิยมหลัก

MOPH” เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ใส่ใจประชาชน อ่อนน้อมถ่อมตน

Mastery

เป็นนายตนเอง

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

People centered approach   

ใส่ใจประชาชน

Humility

ถ่อมตนอ่อนน้อม

 

ทิศทางองค์กร  ปี 2560 - 2564

ทิศทางองค์กร.pdf