โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต”โรงพยาบาลเขาพนม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต”โรงพยาบาลเขาพนม