การจัดการความรู้

 

เรื่อง KM 66

 

    1.รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง 

เรื่อง KM 60

   1. นวัตกรรม ที่เหยียบน้ำ.pdf

เรื่อง KM 59

  1.เรื่องเล่าดูแลต่อเนื่อง.pdf 

     2 .การพัฒนาระบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ รพ.pdf     

เรื่อง KM 58

     1.เรื่องเล่าเส้นทางการเตรียมสู่กระบวนการ.pdf  

  2.CQIลดระยะเวลารอคอย ปี58.pdf

  3.CQI การพัฒนาระบบ Medication reconciliation inpatient ในผู้ป่วยเบาหวาน.pdf

  4.CQI การส่งเสริม ป้องกันด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ.pdf

  5.เรื่องเล่า เสียงสะท้อนของผู้รับบริการกายภาพบำบัด.pdf

Chain of Preventation  and  Specific clinical risk

      -   Specific clinical risk.zip 

เรื่อง KM 57

     -  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) ในคลินิก.pdf

     -  การลดความแออัดในคลินิกโรคเรื้อรัง.pdf

     -  คอกหมู คือ บ้าน.pdf

     -  ตัวเหลือง.pdf

     -  รอกชักกาย อุ่นใจ.pdf

     -  เสียงสะท้อนของผู้รับบริการกายภาพบำบัด.pdf

เรื่อง KM 56

     -  เรื่อง KM 56.zip

เรื่อง KM 55

     -  เรื่อง KM 55.zip