ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลเขาพนม

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญ

บุคลากรในโรงพยาบาล    รวมทั้งหมด   จำนวน      187  คน 

-  ข้าราชการ                               จำนวน             84        คน

- พนักงานราชการ                        จำนวน             2          คน

-  ลูกจ้างประจำ                           จำนวน             9          คน

- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข       จำนวน             48        คน 

-  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน             จำนวน             18        คน   

-  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน                จำนวน             22        คน  

-  ลูกจ้างแบ่งเปอร์เซ็น                 จำนวน              4         คน

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาพนม  ณ  มีนาคม 2561

 

ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงาน ราชการ

พนักงานกระทรวง

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

รวม

รายเดือน

รายวัน

นายแพทย์

6

 

 

 

 

 

6

ทันตแพทย์

3

 

 

 

 

 

3

เภสัชกร

5

 

 

 

 

 

5

นักเทคนิคการแพทย์

1

 

1

 

 

 

2

แพทย์แผนไทย

1

 

2

 

 

 

3

นักกายภาพบำบัด

1

 

1

 

 

 

2

นักรังสีการแพทย์

1

 

 

 

 

 

1

พยาบาลวิชาชีพ

42

 

2

 

10

 

54

พยาบาลเทคนิค

2

 

 

 

 

 

2

จพ.เวชกิจฉุกเฉิน

1

 

2

 

 

 

3

นักวิชาการสาธารณสุข

2

 

4

 

 

1

7

จพ.เภสัชกรรม

4

 

 

 

 

1

5

จพ.ทันตสาธารณสุข

4

 

 

 

1

 

5

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

3

 

 

 

 

 

3

จพ.งานสาธารณสุข

4

 

 

 

 

 

4

จพ.งานเวชสถิติ

1

 

 

 

1

 

2

จพ.งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

 

 

 

 

1

 

1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

1

 

 

 

1

พนักงานสุขภาชุมชน

 

 

 

1

 

 

1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

9

7

 

 

16

พนักงานประจำห้องยา

 

 

1

 

 

 

1

นักจัดการงานทั่วไป

1

 

 

 

 

 

1

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

1

 

 

 

 

1

จพ.การเงินและบัญชี

1

 

1

 

 

 

2

จพ.งานธุรการ

1

 

7

 

 

 

8

จพ.งานพัสดุ

 

 

 

 

 

1

1

พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

4

12

16

พนักงานบริการ

 

 

15

 

 

 

15

พนักงานเปล

 

 

 

 

 

2

2

ช่างต่อท่อ

 

 

 

1

 

 

1

นายช่างเทคนิค

 

1

1

 

 

 

2

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

3

3

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

1

1

พนักงานนวด

 

 

 

 

 

3

3